Bent u al lid? Log hier in!

Welkom bij Match LX! Start vandaag nog een chat met een van onze leuke singles!

Match LX - Moderne en serieuze dating!
Match LX - Keuze uit vele singles!

Serieuze dating
en altijd volledig
anoniem chatten?
Kies Match LX!

Meld u nu
gratis aan!

Gebruiksvoorwaarden
Log in

Home

Werkwijze

Aanmelden

Zoeken

Inloggen

Helpdesk

Gebruiksvoorwaarden van Match LX

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') worden uitgegeven door dConnect in naam van Match LX ('Bedrijf') voor de levering van chat- en datingdiensten ('Diensten'). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u ze begrijpt. Zodra u uw online registratie heeft afgerond op www.matchlx.com ('Website') en uw lidmaatschap is geactiveerd zult u een juridisch bindende overeenkomst zijn aangegaan voor de levering van Diensten. U bent dan tevens als Member lid geworden en gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden en Privacyvoorwaarden voor de gehele duur van uw lidmaatschap.

Bezoekers van Website die zich niet als member registreren worden ook gebonden aan de Voorwaarden en Privacyvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, gebruik dan niet deze Website en registreer u dan niet voor Diensten.

1. Overige definities
- Content: door Member aangeleverd materiaal voor plaatsing op Website, zoals openbare memberprofielinformatie, teksten, foto's, video's en/of door Member verzonden SMS en/of online berichten, reacties, foto's en video's;
- Credits: de interne valuta om Premium toegang mee af te rekenen;
- Inlogcode: de door Bedrijf aan Member verstrekte code waarmee Member toegang krijgt tot Website;
- Gratis toegang: het gratis lidmaatschap van Website waarbij Member toegang tot Website krijgt en beperkt van Diensten gebruik kan maken;
- Member: lid van Diensten en de contractspartij van Bedrijf bij deze overeenkomst;
- Misbruik: het plaatsen van Content op Website of het versturen van berichten waarmee de rechten of privacy van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het versturen van commerciële SMS-nummers, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
- Premium toegang: het betaalde lidmaatschap van Website waarbij Member door het aanschaffen van Credits naast toegang tot Website ook volledig van Diensten gebruik kan maken.

2. Overeenkomst
2.1. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Bedrijf en Member gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
2.2. Van op deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De overeenkomst komt tot stand doordat Member het op Website vermelde inschrijfformulier via Website aan Bedrijf toezendt of doordat Member een eerste bericht naar een profiel via Website heeft verzonden en dit inschrijfformulier c.q. bericht door Bedrijf is ontvangen.
2.4. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.

3. Prijs en betaling
3.1. Member verkrijgt bij inschrijving een Gratis toegang lidmaatschap.
3.2. Indien Member met andere members wenst te communiceren of Diensten volledig te gebruiken, dient Member het lidmaatschap op te waarderen naar Premium toegang. Member dient daarvoor Credits aan te schaffen. De op Website vermelde bedragen voor aanschaf van Credits zijn in euro en inclusief 21% omzetbelasting. Bedrijf brengt op geen enkele wijze extra kosten in rekening via Member diens mobiele telefoonrekening. Wanneer Member ervoor kiest om berichten per SMS te versturen dan betaalt Member alleen via diens mobiele telefoonrekening het normale SMS-tarief (binnen of buiten diens bundel) voor de door Member verzonden SMS berichten.
3.3. Door het betalingsformulier op Website in te vullen machtigt Member Bedrijf om het verschuldigde bedrag van diens bankrekening of creditcard af te schrijven. Dit is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Indien het door Member verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier door Bedrijf niet (geheel) kan worden afgeschreven van de opgegeven betaalmethode, vervalt Premium toegang tot Diensten.
3.4. Indien een betaling door Member wordt gestorneerd of wanneer het automatische incasseren van Member diens bankrekening of creditcard om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat Member in verzuim is in de nakoming van diens betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke Bedrijf naast de hoofdsom bij Member in rekening zullen brengen. Bij het uitblijven van betaling, zal Bedrijf een incassobureau inschakelen. Member is in dat geval 15% van de hoofdsom met een minimumtarief van 40,00 euro incassokosten verschuldigd conform de Wet op de Incassokosten (WIK).
3.5. Door Bedrijf ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd. Credits zijn maximaal 12 maanden na aankoop geldig. Bedrijf behoud zich het recht voor om na 12 maanden ongebruikte Credits in het persoonlijke memberaccount te verwijderen.
3.6. Member kan beroepen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment van aanmelding voor Gratis toegang. Ontbinding van de overeenkomst dient Member binnen de bedenktermijn via menu Instellingen in het persoonlijke memberaccount in te stellen. Wanneer Member gebruik maakt van Premium toegang vervalt direct het recht op de wettelijke bedenktermijn.
3.7. Bedrijf kan de tarieven van Credits of het aan het Premium toegang verbonden recht tot gebruik van Diensten eenzijdig aanpassen, uitbreiden of intrekken.

4. Gebruiksrecht
4.1. Bedrijf verleent aan Member het niet-exclusieve recht van toegang tot Website om de op Website geregistreerde gegevens in te zien. Dit recht omvat uitsluitend het recht om Website te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de Website is ontwikkeld. Dit gebruiksrecht van Member is niet overdraagbaar.
4.2. Member zal Website uitsluitend rechtmatig gebruiken en zich in ieder geval onthouden van:

  1. Misbruik;
  2. het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan zichzelf;
  3. onderzoek of beproeving van de beveiliging van Website of netwerken van anderen dan zichzelf;
  4. het aantasten van de werking van Website of netwerken van anderen dan zichzelf;
  5. het vervreemden, verhuren of verstrekken aan derden, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen of onbruikbaar maken van de door het in artikel 4.1 bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan zichzelf;
  6. het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere computerprogrammatuur die mogelijk schade aan de Website zou kunnen veroorzaken;
  7. het schenden van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van andere gebruikers.

Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan die Member verstrekte Inlogcode worden aan die Member toegerekend als ware die gedragingen van die Member zelf.
4.3. Member verleent automatisch aan Bedrijf een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, internationale gebruiksrecht om diens Content te gebruiken om Diensten mogelijk te maken. Bedrijf heeft het recht de inhoud van het openbare memberprofiel, inclusief foto's en video's, te gebruiken in promotiemateriaal. Website is aangesloten bij het dConnect netwerk, die members van verschillende websites uitwisselt om Member te voorzien van een grotere selectie van aangesloten members om mee te communiceren. Member's openbare memberprofiel en alle Content welke Member plaatst in de openbare ruimte van Diensten kunnen zichtbaar zijn op andere sites in het netwerk.
4.4. Member's openbare memberprofiel en diens openbare inhoud kan worden doorzocht door zoekmachines van derden.

5. Inlogcode
5.1. Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op Website en het gebruik van de door Bedrijf aan Member verstrekte Inlogcode.
5.2. De Inlogcode van Member is geheim. Bedrijf en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan Member kennis kunnen nemen van de aan Member verstrekte Inlogcode.
5.3. Indien Bedrijf constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan Member gebruik (kunnen) maken van de Inlogcode of indien de Member Bedrijf van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert Bedrijf met onmiddellijke ingang de toegang via de bewuste Inlogcode tot Website. Bedrijf stelt Member, voor zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de Inlogcode en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende Inlogcode aan Member.
5.4. Bedrijf heeft het recht om het gebruik door Member van de Inlogcode zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien Member enige verplichting jegens Bedrijf niet nakomt.

6. Gebruik van Diensten
6.1. Het gebruik van Diensten door Member is volledig op eigen risico. Member dient zich bewust te zijn dat wanneer Member betrokken is bij Internet communicatie, met mensen die onbekend voor Member zijn, dat deze mensen niet noodzakelijk kunnen zijn wie zij zeggen te zijn en dat deze mensen informatie kunnen verstrekken of op een bepaalde manier gedragen die onbetrouwbaar is, misleidend of onwettig.
6.2. Member aanvaard de verantwoordelijkheid voor de inhoud van door Member zelf of via diens persoonlijke memberaccount verzonden Content en de Content welke Member plaatst op diens openbare profiel of in de openbare ruimte van Diensten. Member onthoudt zich van het plaatsen van Content die aanstootgevend, pornografisch, racistisch of wettelijk verboden zijn, inclusief jeugdfoto's (onder 18 jaar), groepsfoto's, foto's waar kinderen op voorkomen, foto's van andere mensen dan Member zelf en dan herkenbaar in beeld of foto's van dieren.
6.3. Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden via Diensten.
6.4. Het is Member niet toegestaan om zich op Website voor meer dan 1 lidmaatschap aan te melden.
6.5. Bedrijf behoudt het recht om het openbare memberprofiel van Member en alle Content verzonden via Diensten in te lezen, te modereren of eventueel zonder enige mededeling vooraf te weigeren of te verwijderen.

7. Opzeggen
7.1. Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor lidmaatschap van Diensten.
7.2. Bedrijf heeft het recht om het lidmaatschap van Member en gebruik van Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen. Dit voor welke reden dan ook.
7.3. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van Diensten, heeft Bedrijf de mogelijkheid het lidmaatschap van Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden Diensten niet heeft gebruikt.
7.4. Bij het vervallen van een lidmaatschap komen alle Credits direct te vervallen. Ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd.

8. Gegevens
8.1. Door inschrijving verklaart Member zich akkoord met het ontvangen van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Bedrijf en derden en geeft hierdoor toestemming voor het versturen van (al dan niet in opdracht van anderen) commerciële boodschappen aan het e-mailadres van Member. Member kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap.
8.2. De wijze waarop de privacy van Member wordt gewaarborgd staat beschreven in de Privacyvoorwaarden.
8.3. Member zal Bedrijf vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Bedrijf verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Bedrijf biedt Member door gebruik van Website en Diensten geen enkele garantie op succes, een date of een relatie. Het is iedere deelnemer toegestaan om een schuilnaam te gebruiken en/of om het profiel naar eigen inzicht in te vullen, zonder enige vereisten met betrekking tot authenticiteit. Er kan derhalve niet worden gegarandeerd dat deelnemers welgemeend zijn en/of dat zij zich niet als een ander persoon voordoen. Bedrijf wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel.
9.2. Bedrijf controleert niet vooraf de nauwkeurigheid of juistheid van de informatie en Content gepubliceerd door haar members. Bedrijf behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat Bedrijf al het offensieve materiaal kan verwijderen. Door gebruik te maken van Diensten accepteert Member dat Member in aanraking kan komen met offensief materiaal.
9.3. Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van Member of van derden.
9.4. Member vrijwaart Bedrijf terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van (gevolg)schade, die verband houden met deze overeenkomst.
9.5. Indien en voor zover een gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Bedrijf aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van een Member of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het totaal door Member betaalde bedrag aan Credits.

10. Aanvullende voorwaarden
10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2. In geval van een geschil tussen Bedrijf en Member is de rechtbank te Amsterdam bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Bedrijf, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen.
10.3. Bedrijf heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren en zijn effectief op het moment van publicatie.

Indien u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Laatste wijziging Gebruiksvoorwaarden: 1 Januari 2016.

Lid worden? Klik hier!